ul. Chmielniki 2A, 86-100 Świecie

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

Formularz zgłoszeniowy (pobierz)
2 zdjęcia legitymacyjne
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej(kserokopia poświadczona przez dyrektora szkoły)
Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (kserokopia poświadczona przez dyrektora szkoły)
Oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu kandydat dostarcza po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły – tj. do 22 lipca 2024 r.