ul. Chmielniki 2A, 86-100 Świecie

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

Formularz zgłoszeniowy
2 zdjęcia legitymacyjne
Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki
Świadectwo ukończenia gimnazjum (kserokopia poświadczona przez dyrektora gimnazjum)
Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (kserokopia poświadczona przez dyrektora gimnazjum)
Oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu kandydat dostarcza po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły – tj. do 21 lipca 2017 r.